info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

DAM 390 – zemědělské hnojivo

Složení, vzhled a vlastnosti:

DAM 390 je kapalné dusíkaté hnojivo, obsahující 30 % dusíku, z toho jednu čtvrtinu ve formě amonné, jednu čtvrtinu ve formě dusičnanové a jednu polovinu ve formě amidické. Tvoří jej roztok dusičnanu amonného a močoviny. Ve 100 litrech obsahuje 39 kg N, při 25°C má hustotu 1300 kg/m3, vysolovací teplota je -10°C.

Technické parametry:

DAM 390 vyhovuje těmto požadavkům:

Obsah celkového dusíku min. 30,0 %
Obsah amidického dusíku min. 15,0 %
Hodnota pH zředěného roztoku (1+5) při 20°C 7,2 až 7,9

Použití:

Pro určení potřeby hnojení dusíkem se doporučuje využít platných normativů a dalších objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin) při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny. DAM 390 je možno použít k základnímu hnojení, k přihnojování během vegetace, k urychlenému rozkladu zorané slámy a k přípravě široké palety NPK suspenzí. Pro základní dusíkaté hnojení při předseťové přípravě půdy lze DAM 390 použít ke všem plodinám, zvláště k jařinám. Velmi vhodně zapadá do systému předzásobního hnojení fosforem a draslíkem. Dobře se uplatní i v systému minimálního zpracování půdy k meziplodinám. U semen citlivých na vyšší koncentraci čpavkového dusíku (jeteloviny, řepy apod.) nepoužíváme DAM 390 těsně před setím. Vzhledem k tomu, že DAM 390 obsahuje rychle i pozvolně působící formy dusíku, je možno jím hnojit na jaře před setím (se zapravením) a na půdách s dobrými absorpčními vlastnostmi jednorázově po celou vegetaci (jarní ječmen, oves, směsky na zeleno a jiné). K přihnojování během vegetace se používá buď v nezředěném stavu (především ke hnojení obilnin, řepky a travnatých porostů), nebo zředěný (zejména při dávkách dusíku pod 10 kg N/ha-1 a u většiny dvouděložných rostlin). DAM 390 je možno aplikovat na porosty nekvetoucí bez omezení. Na kvetoucí porosty lze aplikovat jen v době mimo letu včel. Společná aplikace s povolenými přípravky na ochranu rostlin je možná a výhodná.

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Obilniny 150 – 350
Okopaniny 200 – 400
Olejniny 250 – 350
Krmoviny 100 – 150
Zelenina 150 – 200

Skladování:

Hnojivo se skladuje v nádržích k tomu účelu vybudovaných a označených názvem hnojiva, umístěných v záchytných vanách o objemu větším, než je objem největší nádrže ve vaně umístěné. Při skladování nesmí teplota překročit 80oC. Pak dochází k hydrolýze močoviny a zvýšení pH. Je nutno zabránit vzniku sušiny hnojiva na organických materiálech (papír, tkaniny, dřevo, piliny apod.). Teplota vysolení -10°C. Zásobníky, přepravní obaly a aplikační techniku je nutno bezprostředně po použití propláchnout vodou. Tato voda ani zbytky aplikačních roztoků nesmí znečistit zdroje pitné vody. Je nutno zabránit vniku hnojiva do kanalizace, do povrchových a spodních vod.

Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce.

Nepodléhá předpisu ADR/RID.

Doba skladovatelnosti: 18 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Bezpečnostní a příbalové letáky

Pro zaslání bezpečnostního a příbalového letáku nás prosím kontaktujte zde

Balení

Kapalná hnojiva dodáváme autocisternami.

Cenové a platební podmínky

Aktuální cenovou relaci a podmínky dodání naleznete v aktuálním ceníku. Ceník naleznete pod odkazem níže.


hnojiva-cerveny

optimalizace PageRank.cz