info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

Močovina 46%N prilovaná – zemědělské hnojivo

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: CO-(NH2)2

Vlastnost Hodnota
celkový dusík jako N v % 46,0
biuret v % max. 1,2
částice od 1 mm do 4 mm v % min. 90,0
částice pod 1 mm max. 3,0

Uvedené fyzikální vlastnosti odpovídají tzv. prilované formě močoviny. Existuje i forma granulovaná, kdy velikost granulí je větší, avšak tato forma u nás není, zejména z cenových důvodů, téměr vůbec dostupná.

Obsah rizikových prvků

splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 10, chrom 50

Rozsah a způsob použití:

Močovina je koncentrované dusíkaté hnojivo určené k základnímu hnojení před setím nebo výsadbou a k přihnojování během vegetace. Pro základní hnojení se močovina aplikuje na povrch půdy a následně se do ní zapraví kultivací. Všude tam, kde není k dispozici DAM, je možné použít roztok močoviny k foliární výživě rostlin. Postřiky ve večerních hodinách jsou nejvhodnější, aplikace při vyšších teplotách během dne se nedoporučují – hrozí popálení rostlin.

Doporučené dávkování

kultura kg/ha
pšenice a ozimý ječmen 200 – 300
žito, jarní ječmen, oves 150 – 250
řepka olejná 300 – 450
brambory 150 – 400

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půdy a rostlin).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Nevdechujte prach (S 22). Používejte vhodné ochranné rukavice (S 37). Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej (S 39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (S 26).

Upozornění:

Z požárně technického hlediska je močovina zařazena do třídy B podle ČSN 46 5750. Teplota vzplanutí je 280°C (zkuš. metoda podle ČSN 64 0149).

Balení a přeprava:

Močovina se přepravuje krytými dopravními prostředky. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Močovina a její zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Doba použitelnosti:

18 měsíců při dodržení podmínek skladování v původních obalech.

Cenové a platební podmínky

Aktuální cenovou relaci a podmínky dodání naleznete v aktuálním ceníku. Ceník naleznete pod odkazem níže.


hnojiva-cerveny

optimalizace PageRank.cz