info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

LAS 24-6% Sulfan – zemědělské hnojivo

Hnojivo LAS (příp. také YaraSulfan atd.) je granulované dusíkaté hnojivo se sírou s vyváženým poměrem nitrátového (NO3) a amonného dusíku (NH4+), se síranovou formou síry (S) a s vápníkem (Ca). Je vhodné pro jarní přihnojování ozimých obilovin a olejnin a rovněž jařin.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: NH4NO3.CaSO4

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v %  24,0 (½ nitátový N, ½ amoniakální N)
Částice od 2 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 3,0
Částice na 10 mm v % 0,0
Síra jako S v % 5,6

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva) Kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 50.

Rozsah a způsob použití:

Dusíkaté hnojivo s obsahem síry. Ideální pro regenerační hnojení řepky a ozimé pšenice díky vhodnému poměru nitrátového a amoniakálního dusíku – poměr stejný jako u LAV – polovina N v nitrátové formě a polovina v amoniakální formě. Používá se na základnímu hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo je vhodné zejména pro rostliny s velkou potřebou síry (řepka, hořčice, zelí, cibule, česnek, pícniny, brambory).

Doporučené dávkování:

Kultura Dávka kg/ha
Ozimá řepka, slunečnice 250 – 300
Pšenice ozimá 200 – 300
Cukrová řepa, brambory 200 – 250
Košťáloviny 170 – 200
Bobovité rostliny, cibuloviny 150 – 200
Krmné plodiny, obiloviny 200 – 250

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. N- Tester, rozbory půd a rostlin).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28). Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 13). Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2).

Skladování a doprava:

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce.
Nepodléhá předpisu RID/ADR.

Doba použitelnosti:

24 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Cenové a platební podmínky

Aktuální cenovou relaci a podmínky dodání naleznete v aktuálním ceníku. Ceník naleznete pod odkazem níže.


hnojiva-cerveny

optimalizace PageRank.cz