info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

NPK 10-26-26 – zemědělské hnojivo

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Celkový dusík (N) v %
(Obsah amoniakálního dusíku) v %
Celkový fosfor (P2O5) v %
(P2O5 rozpustný ve vodě) v %
Celkový draslík (K2O) v %
(K2O rozpustný ve vodě) v %
granulace 2 – 5 mm (min. 90%) v %
10,0
10,0
26,0
18,0
26,0
26,0
(min. 90%)

Komplexní granulované hnojivo, povrchově upravené obsahující základní živiny N-P-K ve vyrovnaném množství. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení, nejlépe podle zásoby jednotlivých živin v půdě, případně aktuálního stavu rostlin.

Rozsah a způsob použití:

Hnojivo se doporučuje používat při zásobním hnojení před výsadbou resp. v rámci
předseťovou hnojení.

Podmínky skladování:

Hnojivo musí být skladovány v suchých a větratelných skladech s nepropustnou
podlahou, odděleně od ostatních hnojiv a krmiv. Ve skladech musí být zabráněno nekontrolovanému přístupu osob, hlavně dětí. Hnojivo nesmí být ani přechodně skladovány ve vlhkém prostředí. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. V místech uložení hnojiva je nebezpečné pracovat
s otevřeným ohněm a svařovat. Uchovávejte odděleně od potravin (S14). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Hnojivo může ohrozit zdraví. Prach v závislosti na koncentraci působí dráždivě až leptavě na pokožku, dýchací cesty a oči, může způsobovat záněty spojivek. je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, používat ochranné brýle, případně respirátor. Při práci a před
jídlem je třeba umýt ruce teplou vodou, mýdlem a ošetřit regeneračním krémem. Chraňte před dětmi! při zasažení očí je třeba co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oči  proudem čisté vody. při náhodném požití je třeba okamžitě vypít 0,5 lit. vlažné vody a vyhledat lékaře. Při zasažení pokožky je třeba pokožku rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou, mýdlem a odložit potřísněný oděv. Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledejte lékařskou pomoc!

Doba použitelnosti:

18 měsíců při dodržení předepsaných podmínek skladování

Cenové a platební podmínky

Aktuální cenovou relaci a podmínky dodání naleznete v aktuálním ceníku. Ceník naleznete pod odkazem níže.


hnojiva-cerveny

optimalizace PageRank.cz