info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

NPK 8-20-30+S – zemědělské hnojivo

Rozsah a způsob použití:

Hnojivo se doporučuje aplikovat do půdy při přípravě k setí ozimých plodin na vykrytí potřeby fosforu a draslíku. Hnojivo lze také použít po sklizni předplodiny na strniště, přičemž malé množství amonného dusíku, které hnojivo obsahuje, se dobře váže na půdní komplex. Lze také použít i k regeneračnímu hnojení ozimů na půdách s nižší zásobou fosforu a draslíku. I jarní použití je možné, ale s nutností dostatečného dusíkatého přihnojení.

Chemické a fyzikální vlastnosti (alternativní 8-19-29+3S):

Celkový dusík jako N v % 8
Amonný dusík jako N v % 8
Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutr. citr.
amonném i vodě v %
20
Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v vodě v % 19
Oxid draselný (K2O) rozpustný ve vodě v % 30
Síra jako vodorozpustná S v % 5

Orientační dávky hnojiva:

Kultura dávka v kg/ha
Pšenice, žito, ječmen oz. 250 – 300
Ječmen jarní, oves 250 – 300
Zelenina 150 – 250
Řepka ozimá 250 – 350
Kukuřice 400 – 500
Travní porosty 300 – 350

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, zohlednit hnojení statkovými hnojivy a vliv předplodiny nebo objektivní diagnostické postupy (rozbor půdy a rostlin).

Podmínky skladování:

Hnojivo musí být skladováno v suchých a větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od ostatních hnojiv, krmiv a ostatních látek u volně loženého do max. výše 6 m od sebe vzdálených minimálně 2 metry nebo v boxech. Balený se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše max 1,5 m nebo na paletách do výše maximálně 3,5 m. Ve skladech musí být zabráněno nekontrolovanému přístupu osob, zejména dětí. Volně ložený se skladuje Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Bezpečnostní opatření:

Hnojivo může ohrožova zdraví zejména při požití, kontaktu se sliznicemi, zasažení očí a při opakovaném kontaktu s pokožkou. Prach hnojiva dráždí pokožku, dýchací cesty a oči. Může být příčinou přecitlivělosti, případně ekzémů. Při manipulaci je nutno používat prostředky k ochraně pokožky a očí, není dovoleno jíst, pít a kouřit. Po práci je nutno pečlivě omýt ruce a ošetřit je regeneračním krémem. Chraňte před dětmi a nepovolanými osobami.

Bezpečnostní a příbalové letáky

Pro zaslání bezpečnostního a příbalového letáku nás prosím kontaktujte zde

Doba použitelnosti

24 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Cenové a platební podmínky

Aktuální cenovou relaci a podmínky dodání naleznete v aktuálním ceníku. Ceník naleznete pod odkazem níže.


hnojiva-cerveny

optimalizace PageRank.cz