info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

NPK 5-10-20 – zemědělské hnojivo

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Amonný dusík jako N v %
Fosfor rozpustný pouze v minerálních kyselinách jako P2O5 v %
Fosfor rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v %
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v %
Vodorozpustný oxid draselný jako K2O v %
Obsah síry jako SO3 v%
Obsah boru jako B v %
Obsah zinku jako Zn v %
Částice od 1mm do 5mm v % min.
Částice pod 1 mm v %
Částice nad 10 mm v %
5
10,0
5,0
2,5
21
20,0
0,09
0,24
90,0
max. 1,0
0,0

Obsah rizikových prvků:

Hnojivo splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva):
kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150

Použití:

Speciální třísložkové granulované hnojivo určené ke hnojení kukuřice. Hnojivo obsahuje fosfor a zinek – dvě základní složky, které určují výnos kukuřice. Zinek se podílí na syntéze chlorofylu a vitamínů, ovlivňuje procesyr ůstu a vývoje a zdraví rostlin. Hnojivo je vhodné také ke hnojení hrachu, cibule, lnu a chmele.

Dávkování:

Dávka hnojiva stanovena na základě zásoby draslíku a fosforu v půdě. Doporučená dávka hnojiva k pěstování kukuřice na zrno:

Zásoba fosforu a draslíku v
půdě
Předpokládaný
výnos 5t/ha
Předpokládaný
výnos 8t/ha
nízká
průměrná
vysoká
velmi vysoká
500-600
300-400
100-200
50-100
650-750
550-650
250-350
100-200

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P303+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Podmínky skladování:

Hnojivo se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Doba použitelnosti 36 měsíců od data dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Cenové a platební podmínky

Aktuální cenovou relaci a podmínky dodání naleznete v aktuálním ceníku. Ceník naleznete pod odkazem níže.


hnojiva-cerveny

optimalizace PageRank.cz