info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

NPK 27-6-6+S – zemědělské hnojivo

NPK(S) 27-6-6:2, alternativa NPK 27-2,5-5

Vysoce účinné komplexní hnojivo obsahující snadno dostupný dusík a doplňkový fosfor, draslík a síra. Velmi efektivní jako hnojivo pro obvazy na jaře, zejména pro pastviny, pícniny a ozimé obiloviny. Vhodný pro všechny typy půdy.

Vzhled Granule šedavě růžové až světle hnědé barvy
Celkový obsah živin min. 38%
Celkový dusík (N) 27%
Fosfor:
Р (P2O5) k dispozici min. 2,5% (6%)
Р (P2O5) rozpustný ve vodě min. 1,7% (4%)
Ve vodě rozpustný draslík K (K2O) min. 5% (6%)
Síra S min. 2%
Obsah vlhkosti max. 1%
Granulometrické složení:
pod 1 mm max. 1%
3,15–4 mm min. 25%
2–5 mm min. 95%
pod 6,3 mm 100%
Statická pevnost granulí min. 3 MPa
Drobivost min. 100%

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5,ostatní v mg/kg hnojiva):

  • kadmium 50 mg / kg,
  • olovo 15 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 150 mg / kg.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zamezte styku s kůží a očima (S 24/15). Používejte vhodné ochranné rukavice, osobní pracovní prostředky pro oči a obličej (S 37/39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Nevdechujte prach (S 22).

Skladování a doprava

Volně ložený se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balený se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše maximálně 3,5 m. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 2/13).

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Bezpečnostní a příbalové letáky

Pro zaslání bezpečnostního a příbalového letáku nás prosím kontaktujte zde

Doba použitelnosti

24 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Cenové a platební podmínky

Aktuální cenovou relaci a podmínky dodání naleznete v aktuálním ceníku. Ceník naleznete pod odkazem níže.


hnojiva-cerveny

optimalizace PageRank.cz