info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

NPK 16-16-16 – zemědělské hnojivo

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v % 16,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 16,0
Fosforečnan rozpustný vevodě jako P2O5 v % 9,0
Vodorozpustný oxid draselný jako K2O v % 16,0
Částice od 2 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 1,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.

Rozsah a způsob použití:

Třísložkové hnojivo obsahující dusík, fosfor a draslík ve formě lehce přijatelné pro rostliny. Hnojivo je určeno jak k základnímu hnojení (před setím nebo výsadbou), tak i k přihnojování během vegetace. Je vhodné pro obiloviny, zeleninu, jádroviny, peckoviny, okrasné rostliny a travní porosty. Méně vhodné je pro okurky, papriku, drobné ovoce a jahody.
Níže uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Upřesnění dávek ke konkrétním plodinám a jejich případné dělení doporučujeme na základě rozborů půdy, popř. podle výživného stavu rostlin.

Doporučené dávkování:

Kultura Dávka kg/ha
Pšenice 150 – 200 na podzim
Ječmen, žito, oves 400 – 600 na jaře
Řepka ozimá 500 – 800 na jaře
Okopaniny 400 – 500 na jaře
Louky a pastviny 300 – 400 na jaře
Zelenina 400 – 500 na jaře

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení, nejlépe podle zásoby fosforu v půdě, případně podle výživného stavu rostlin.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25) Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S 36/37). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 27). Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 13). Vyprázdněné obaly doporučujeme předat do sběru druhotných surovin.

Skladování a doprava:

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva.Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Chraňte před teplem (S 15). Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Hnojivo se dodává volně ložené a balené.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

36 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Cenové a platební podmínky

Aktuální cenovou relaci a podmínky dodání naleznete v aktuálním ceníku. Ceník naleznete pod odkazem níže.


hnojiva-cerveny

optimalizace PageRank.cz