info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

Vlhčený vápenec – zemědělské hnojivo

Rozsah a způsob použití:

Používá se jako hnojivo na pozvolnější úpravu půdní reakce, k zlepšení fyzikálně chemických vlastností půdy. Použitím v zemědělství upravuje zejména pH půdy, stabilizuje půdní strukturu, posiluje biologickou aktivitu půdy, umožňuje lepší hospodaření s půdní vláhou, podporuje lepší využití hnojiv a zlepšuje kvalitu sklizně. Obsah hořčíku příznivě ovlivňuje tvorbu chlorofylu. Je vhodný zejména k aplikaci na středních a lehčích půdách a travnatých porostech. Slouží jako neutralizační materiál proti účinkům kyselých průmyslových exhalátů. Dávky vápenatých hnojiv se řídí pH, půdním druhem a nároky pěstovaných plodin. Aplikace spojená se zapravením do půdy se provádí po sklizni. Dolomitický vápenec mletý, druh B se nedoporučuje použít pro pneumatické rozmetání autocisternami. Doporučuje se aplikovat rozmetadly návěsnými traktorovými, nesenými na zemědělském automobilovém podvozku, nebo samojízdnými, které jsou vybaveny šnekovým rozmetacím zařízením.

Doporučené dávkování, roční potřeba vápnění (t hnojiva/ha):

Bezpečnost práce

Mletý vápenec je dráždivý. Dráždí oči. Při práci zamezte styku vápence s očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.

První pomoc

Při zasažení očí vymývejte alespoň 5 minut velkým množstvím vody event. při násilně otevřených víčkách, následně vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte sklenici vody, nevyvolávejte zvracení. Projeví-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění

Výrobek nesmí být použit v době, kdy se na porostech vyskytuje medovice, v blízkosti stanovišť včelstev a při silném větru vanoucím ve směru stanovišť včelstev.

Skladování, balení, doprava

Balené hnojivo se dodává ve vícevrstvých papírových pytlích o hmotnosti 40 a 25 kg. Balený výrobek skladujte v původních obalech. Chraňte před poškozením obalu a působením vlhkosti. Volně ložený mletý vápenec se dopravuje v autocisternách nebo železničních vozech Raj.
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Cenové a platební podmínky

Aktuální cenovou relaci a podmínky dodání naleznete v aktuálním ceníku. Ceník naleznete pod odkazem níže.


hnojiva-cerveny

optimalizace PageRank.cz