info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

NPK 6-18-34 – zemědělské hnojivo

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Celkový dusík jako N 6%
Amonný N 6%
Celkový fosfor (P) jako P2O5 18%
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 17,50%
Vodorozpustný draslík (K) jako K2O 24%
Celková síra jako S (2%) – volitelně

Obsah rizikových prvků:

Hnojivo splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150

Použití:

Hnojivo je určené k základnímu hnojení a k přihnojení během vegetace. Je vhodné pro zeleninu, jádroviny, peckoviny, okrasné rostliny a trávníky. Třísložkové hnojivo obsahující dusík, fosfor a draslík ve formě lehce přijatelné pro rostliny. Obsahuje síru jako sekundární živinu.

Dávkování:

Kultura kg/ha Kultura kg/ha
Obiloviny 150-200 Okopaniny 400-500
Řepka ozimá 300-400 Ječmen jarní 300-400
Travní porosty 300-400 Zelenina 400-500

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331+P315
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P303+P352
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Bezpečnostní a příbalové letáky

Pro zaslání bezpečnostního a příbalového letáku nás prosím kontaktujte zde

Podmínky skladování:

Hnojivo se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Doba použitelnosti 36 měsíců od data dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Cenové a platební podmínky

Aktuální cenovou relaci a podmínky dodání naleznete v aktuálním ceníku. Ceník naleznete pod odkazem níže.


hnojiva-cerveny

optimalizace PageRank.cz